Polskie cechy probiercze

Prawo Probiercze

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 129, 1495) określa zasady oraz warunki wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że wyroby z metali szlachetnych mogą być wprowadzone do obrotu, jeżeli są oznaczone cechami probierczymi, albo posiadają świadectwo badania, które w obrocie zastępuje cechę probierczą.

Wprowadzenie do obrotu – udostępnienie, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy wyrobu z metalu szlachetnego w celu jego używania lub sprzedaży;

Obrót – każdorazowe udostępnienie wprowadzonego do obrotu wyrobu z metalu szlachetnego w celu jego używania lub sprzedaży;

Wprowadzane do obrotu wyroby powinny być oznaczone:

  • polskimi cechami probierczymi lub
  • cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji lub
  • cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących RP umów międzynarodowych. W praktyce są to tak zwane „cechy konwencyjne” – common control mark (CCM) w kształcie wagi, czyli cechy umieszczane na podstawie Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, która upoważnia kraje członkowskie do posługiwania się wspólną cechą probierczą. Polska jest członkiem Konwencji od 2005 r.

Wyjątki

Z obowiązku badania i cechowania zwolnione są wyroby, w których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych nie przekracza:

  • 1 grama w przypadku stopów złota i platyny,
  • 5 gramów w przypadku stopów srebra.

Limity masy metalu dotyczą pojedynczych sztuk, nawet w odniesieniu do wyrobów, które zazwyczaj sprzedawane są w parach, jak: kolczyki, klipsy lub spinki.

Większość obowiązków związanych z prawidłowym oznaczeniem wyrobów musi wykonać osoba, która po raz pierwszy udostępnia wyrób w celu użytkowania lub sprzedaży.